Phát huy vai trò các cấp Hội Nông dân tỉnh Phú Yên trong cuộc bầu cử Quốc hội khóa xv và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Chủ nhật - 09/05/2021 22:07
HỒ VĂN MƯỜI - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh
Ngày 25 tháng 6 năm 2015 Quốc hội khóa 13 đã thông qua Luật bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân bao gồm 10 chương 98 điều. Luật này đã quy định rất cụ thể về công tác bầu cử như: dự kiến cơ cấu thành phần và phân bổ số lượng đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân được bầu; đơn vị bầu cử và khu vực bỏ phiếu; cơ cấu, tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng bầu cử quốc gia và các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương; danh sách cử tri; ứng cử và qui trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền, vận động bầu cử; nguyên tắc và trình tự bỏ phiếu và xử lý vi phạm pháp luật về bầu cử;
Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, được tiến hành vào ngày chủ nhật, 23/5/2021.
Họinongdan
Đ/c Hồ Văn Mười – Chủ tịch HND tỉnh tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội Đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 cho cán bộ, hội viên nông dân xã EaLâm – huyện Sông Hinh

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, được tổ chức trong thời điểm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra thành công tốt đẹp; toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tiếp tục thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Hiến pháp năm 2013 và các luật về tổ chức bộ máy nhà nước. Đặc biệt, cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh công cuộc đổi mới ở nước ta sau 35 năm đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên các lĩnh vực đời sống, xã hội, nhưng cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, chiến tranh thương mại, công nghệ, tranh chấp chủ quyền lãnh thổ diễn ra gay gắt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ, nhân tố bất ổn mới. Các thế lực thù địch vẫn tiếp tục tìm mọi cách chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân ta. Tình hình đó đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải ra sức phấn đấu, đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng, tận dụng mọi thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.
Trong bối cảnh thực hiện nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân theo Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Quốc hội năm 2015 (vừa được bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14), Luật Tổ chức chính quyền địa phương (vừa được bổ sung một số điều theo Luật số 47/2019/QH14), Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 đã và đang đặt ra các yêu cầu cao hơn đối với tổ chức, hoạt động của Quốc hội trong nhiệm kỳ mới. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp lần này được Đảng, Quốc hội, Chính phủ xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị trong năm 2021; là đợt vận động và sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân để lựa chọn, bầu được những đại biểu ưu tú, đại diện cho Nhân dân cả nước tại Quốc hội cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất; các đại biểu đại diện cho Nhân dân địa phương tại Hội đồng nhân dân các cấp cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương trong nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Theo đó, ngày 17/9/2020 Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã ban hành kế hoạch số 156-KH/HNDT về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; ngày 19/02/2021 Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh tiếp tục ban hành Kế hoạch số 186-KH/HNDT về việc thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Ngày 01/4/2021 Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã ban hành Công văn số 1052-CV/HNDT v/v tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Hội Nông dân là tổ chức chính trị - xã hội giữ vị trí quan trọng trong công tác bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân và tham gia vào các khâu trong công tác bầu cử. Để góp phần vào sự thành công của công tác bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021, Hội Nông dân các cấp cần phải tham gia đầy đủ, có trách nhiệm trong công tác bầu cử, nhất là ở những khâu được trực tiếp phân công tham gia. Do đó, Hội Nông dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp Hội, tập trung thực hiện:
- Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên cùng cấp, tổ chức triển khai đối với Hội Nông dân cơ sở vận động hội viên tích cực tham gia thực hiện các hoạt động của bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, góp phần đảm bảo cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.
- Tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, hội viên và các tầng lớp nông dân biết và hiểu đầy đủ luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, đặc biệt là nguyên tắc bầu cử; tuổi được tham gia bầu cử và tuổi được tham gia ứng cử; tiêu chuẩn của người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân đã được qui định trong Luật tổ chức chính quyền địa phương; quyền và nghĩa vụ của cử tri trong việc ứng cử, đề cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân; nguyên tắc và trình tự bỏ phiếu…
- Hội Nông dân các cấp cần nêu cao trách nhiệm của tổ chức Hội trong việc tham gia các bước hiệp thương để thống nhất cơ cấu, thành phần và lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; tham gia giám sát việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, cụ thể là: cử đại diện lãnh đạo của Hội tham gia các Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã để chỉ đạo việc chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội ở các đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội trên địa bàn tỉnh, Hội đồng nhân dân các cấp. Cử đại diện của Hội tham gia Ban bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp ở mỗi đơn vị bầu cử để kiểm tra, đôn đốc việc thi hành pháp luật về bầu cử của các tổ bầu cử thuộc đơn vị bầu cử.
-  Hội Nông dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình tạo điều kiện cho người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tiếp xúc với cử tri ở cơ quan, tổ chức mình. Tích cực, chủ động tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nông dân tham gia các buổi họp tiếp xúc cử tri để giới thiệu người ứng cử, nhận xét người ứng cử đại biểu Quốc Hội và Hội đồng nhân dân các cấp theo qui định, đồng thời tạo điều kiện cho người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri tại hội nghị tiếp xúc cử tri ở địa phương.
- Để góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử, Hội Nông dân các cấp cần tổ chức học tập quán triệt trong cán bộ, hội viên nông dân Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 01/KH-TBCĐTT, ngày 04/2/2021 của Tiểu ban chỉ đạo công tác tuyên truyền - Ủy ban bầu cử tỉnh Phú Yên, các văn bản của Trung ương và các luật, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử, các quy định của pháp luật về bầu cử; về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; động viên cử tri tự giác, tích cực và chủ động tham gia bầu cử.
Bên cạnh đó, Hội Nông dân các cấp tham gia tốt các nhiệm vụ phục vụ bầu cử khi có sự phân công, tham gia ứng phó với những tình huống thiên tai, dịch bệnh có thể xảy ra trong thời gian tiến hành bầu cử. Các cấp Hội tiếp tục phối hợp với lực lượng Công an duy trì các mô hình, câu lạc bộ giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở để phối hợp bảo vệ bầu cử, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; tham gia giải quyết kịp thời những khiếu nại, tố cáo của nông dân. Đặc biệt, cán bộ, hội viên nông dân cần cảnh giác trước những luận điệu xuyên tạc, chống phá cuộc bầu cử của các thế lực thù địch và phản động. Phải tỉnh táo phân biệt những thông tin đúng, chính thống để giữ vững niềm tin, hành động đúng đắn.
Với ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội Nông dân các cấp và cán bộ, hội viên nông dân trong toàn tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tích cực tham gia những phần việc tại địa phương và vận động người thân tham gia tốt cuộc bầu cử. Những việc làm ấy sẽ góp phần cho cuộc bầu cử được diễn ra thành công tốt đẹp. Đó chính là trách nhiệm và nghĩa vụ của công dân để bảo vệ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội Đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 thành công sẽ là một thắng lợi của toàn Đảng, toàn dân ta trong sự nghiệp đổi mới đất nước. Để góp phần vào thắng lợi đó cán bộ, đảng viên và các cấp Hội Nông dân tỉnh Phú Yên phải ra sức chuẩn bị và tiến hành cuộc bầu cử, nhất là thực hiện tốt quyền của công dân, bảo đảm cho cuộc bầu cử được tiến hành thực sự dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân./.
                                                                       

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thư viện hình ảnh
iconlichcontac
nong san PY
Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập10
  • Hôm nay2,393
  • Tháng hiện tại42,973
  • Tổng lượt truy cập588,753
lienhe
hoi dap
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây